Home

Profiel

Boon Management en Organisatieadvies kenmerkt zich door een no-nonsense mentaliteit en een praktische inslag. Ze is in staat om complexe situaties te vereenvoudigen en structuren aan te brengen. De primaire aandachtsgebieden zijn Consultancy, Interim Management en Projectleiding. Zij faciliteert bij evaluaties en verzorgt ondersteuning van het (project)management op financiële controle en personeelsbeleid.

Diensten

Het bureau heeft langdurige ervaring in het managen van middelgrote en grote projecten in verschillende segmenten:

- overheid

- financiële instellingen

- handelsondernemingen

Hierover kunt u meer vinden op de pagina over diensten. Ook kan zij project-audits of projectevaluaties verzorgen. Ze verzorgt trainingen op diverse terreinen. Hierover kunt u meer vinden op de pagina over trainingen.

Rol en deskundigheid

De energie en aanpak van de consultant is een belangrijke succesfactor in het veranderproces. Aandacht voor de mens is cruciaal. Integriteit en een open management stijl zijn belangrijke aspecten om gevoelige zaken bespreekbaar te maken en vastgelopen projecten weer vlot te trekken. Enerzijds een sterk verantwoordelijkheidsgevoel, anderzijds de kunst om op de achtergrond te opereren.

Rol

Kernbegrippen

Kernbegrippen van Boon Management en Organisatieadvies zijn:

  • beleidsmatig als praktisch;
  • sterk analytisch;
  • analyses omzetten in praktische en haalbare implementaties;
  • structuur aanbrengen in chaos (managing chaos);
  • managen van complexe verandertrajecten;
  • brug tussen business en IT.

Boon Management en Organisatieadvies heeft ervaring in diverse omgevingen. Hierover kunt u meer vinden bij de pagina over diensten.

Primaire aandachtsgebieden

De primaire aandachtsgebieden van Boon Management en Organisatieadvies zijn Consultancy, Interim Management en Projectleiding.

Diensten

Financiële instellingen

Voor een financiële instelling is het product lifecycle management opgezet voor de SEPA Direct Debits en Credit Transfers. Er is commercieel materiaal gemaakt (Pitchbook, FAQ’s, Training, website en offerte teksten) en interne mensen opgeleid om klanten te adviseren hoe te migreren naar de SEPA producten.

 

Bij een financiële instelling is een bijdrage geleverd in het ontwikkelen van een eMandates routing platform voor het processen van electronisch machtigingen voor SEPA Direct Debits.

Het betalingsverkeer bij een financiële instelling is volledig operationeel gemaakt en gekoppeld aan EBA, DNB en Equens, voor het domestic en cross border betalingsverkeer, tot en met de vereiste reconciliatie. De data en klanten zijn tijdig succesvol gemigreerd naar de betreffende financiële instelling.

 

Er is een oplossing gebouwd en geïmplementeerd om het spoedverkeer aan te passen aan nieuwe DNB eisen als voorbereiding op het Europees betalingsverkeer. Hierbij zijn de backoffice systemen gehandhaafd en een oplossing ingevoerd om de Nederlandse betaalformaten te converteren en te routeren naar SWIFTNet en SWIFT berichten. De inhoudelijke kennis binnen de lijnorganisatie was gering; de externe tijdlijnen waren scherp.

 

Er zijn nieuwe product en communicatie specificaties opgesteld en vertaald naar een werkbare betaalautomaat. Hierbij was afstemming over de interbancaire security eisen voor het betaalproduct heel belangrijk. Er is een certificatie straat ingericht om betaalautomaten te testen en certificeren. Het traject kenmerkte zich door veel stakeholders met verschillende belangen en tijdlijnen. Effectieve communicatie en tijdige afstemming met belanghebbenden was hierbij cruciaal om de noodzakelijke deadlines te halen.

 

Het logistieke proces bij een financiële instelling is versnelt van 9 naar 2 maanden om nieuwe producten/applicaties aan de kantorenorganisatie beschikbaar te stellen. Er zijn efficiency maatregelen doorgevoerd in het ontwikkel- en release proces van de applicaties op centraal niveau. Dit project kenmerkte zich door veel stakeholders met verschillende belangen, waarbij een brug geslagen moest worden tussen IT en business.

 

Er is een crisisorganisatie ingericht om de millennium wisseling beheersbaar te maken. Hierbij heeft het management door middel van pilots en continuity plannen praktisch geoefend in het crisismanagement.

Departement

Er is instrumentarium ontwikkeld om de kwaliteit van de Brandweerzorg en Rampenbestrijding in Nederland op ambtelijk en politiek niveau te kunnen beoordelen. Niet alleen veranderde het werk van de organisatie van adviseren naar inspecteren, maar de medewerkers moesten in staat worden gesteld om daadwerkelijk inspecties uit te kunnen voeren. Men moest in staat zijn om een objectief en meetbaar oordeel te vellen over de kwaliteit van verschillende aspecten van de openbare orde en veiligheid. Hierbij was de praktische toepasbaarheid van het inspectie instrumentarium een kritieke succesfactor. Het project was sterk innovatief van aard en moest praktisch toepasbaar instrumentarium opleveren.

Handelsondernemingen

Bij een leverancier op het gebied van hardware en software zijn de regionale technische service-centra samengevoegd, een nieuwe organisatie ingericht en de benodigde informatie-systemen ingevoerd. Om dit te realiseren zijn multidisciplinaire teams samengesteld om de nieuwe organisatie te vertalen naar nieuwe werkwijzen. Dit werd praktisch gemaakt tot het niveau van verantwoordelijkheden en bevoegdheden, en vereiste functieprofielen.

 

Bij een leverancier op het gebied van hardware en software is een nieuwe Business Unit opgezet voor het verstrekken van Professional Services. Hierbij is de aard en het niveau van de dienstverlening gedefinieerd, de benodigde skills voor de medewerkers vastgesteld en vertaald naar functieprofielen. Verder zijn de benodigde informatiesystemen geselecteerd en vormen van samenwerking vastgesteld. Hierbij is ook een aanzet gegeven tot Key Account Selling en Consultative Selling. Vervolgens is de benoemde manager ondersteund bij het verder implementeren van deze business unit. Het project was sterk innovatief, complex van aard en op strategisch niveau.

 

Voor een leverancier op het gebied van hardware en software is een Contract opgesteld om de nieuwe rol van System Integration voor haar klanten invulling te geven. Er is een projectorganisatie opgezet om deze verandering te realiseren. Het project was sterk innovatief. Het creëren van draagvlak bij de verschillende stakeholders en betrokken medewerkers was cruciaal.

Zorg

Een zorginstelling wordt ondersteund om op basis van een programma van eisen en een haalbaarheidsstudie een kleinschalige huisvesting met zorg voor ouderen in een aantal regio’s te realiseren.

 

Bij een zorginstelling is het Raad van Toezicht model en de Governance code voor de Zorg ingevoerd, alsook de WTZi eisen om een eigen AWBZ erkenning voor de intra- en extramurale zorg te krijgen. Er zijn productieafspraken met het Zorgkantoor gemaakt, nieuwe statuten, reglementen en profielschetsen opgesteld en een bestuurder aangesteld.

 

Er is een bijdrage geleverd om meer klantgericht te werken door het inrichten van een afdeling Bewonerszaken als loket, die de intake met bewoners doet, de wensen vertaalt naar afspraken met zorgverleners en leveranciers, deze afspraken bewaakt, en verantwoordelijk is voor de financiële dekking van de afgesproken zorgproducten en de bewoners ondersteunt in de eigen regievoering van de zorg door inzicht te geven in de planning en de kosten van de zorg. De visie en missie met kernwaarden zijn vastgesteld door middel van workshops met personeel, MT en bestuurder.

Kernbegrippen

Wij kunnen voor u training verzorgen op de volgende gebieden:

 

  • Adviesvaardigheden

Door de training Adviesvaardigheden wordt de kennis van de belangrijke aspecten van het adviesvak bij de deelnemer verdiept. De relatie adviseur – geadviseerde krijgt de nadruk. Er wordt veel geoefend met de meest belangrijke adviesvaardigheden, zoals gespreksvaardigheden, adviesstijlen en gedragsbeïnvloeding. Het programma is praktisch van aard met veel rollenspelen, observaties en feedback. De deelnemer wordt zich bewust van gehanteerde vooronderstellingen, die de effectiviteit van het advies bepalen. Hij/zij leert omgaan met weerstanden.

 

  • Projectmanagement

De training kan op verschillende niveaus worden gegeven, vanaf basics tot senior projectmanager. Het programma kent verschillende onderdelen: fasering, beheersing, planning, besluitvorming, projectorganisatie, teamrollen, cultuuraspecten, intervisie, risicobeheersing, omgevingsmanagement. Om een breed programma te bieden, waarin alle aspecten op het terrein van projectmatig werken in voldoende mate aan de orde komen, heeft het bureau samenwerkingsrelaties met deskundigen.

Communicatieve vaardigheden

Communicatie is een belangrijk middel om te beïnvloeden. Tijdens deze training krijgt de deelnemer technieken aangereikt om effectiever te zijn met communiceren. Hij/zij leert de eigen plankenkoorts te onderkennen en met weerstanden om te gaan. De deelnemer leert verschillende beïnvloedingsstijlen toe te passen. De training laat zien op welke wijze (belangrijke) informatie kan worden verkregen. De volgende onderwerpen komen aan de orde: Vragenstellen als interactie techniek, soorten vragen, valkuilen bij het houden van interviews, de functie van doorvragen, actief en effectief luisteren

Trainingen

Contactgegevens

Boon Management en Organisatieadvies B.V.

 

Houtstraat 65

2861 TT Bergambacht

Telefoon (06) 53 12 29 53

info@boonadvies.nl

Contact

Ontwerp, vormgeving en realisatie:

Contactformulier

Formulier verzenden...

Er is een fout opgetreden in de server.

Formulier ontvangen.